Algemene Voorwaarden RAAKVAK t.a.v. het spel DE TIJD VAN JE LEVEN

 1. Algemeen, toepasselijkheid
  1. Raakvak is een eenmanszaak gevestigd aan de Zwaardemakerstraat 21 te Bussum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53000560 Btw-identificatienummer NL. Raakvak is onder andere voor vragen te bereiken via het e-mailadres info@detijdvanjeleven.online. Meer informatie over Raakvak is te vinden op raakvak.nl en over De Tijd van je Leven op www.detijdvanjeleven.online
  2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon 18 jaar of ouder, die een bestelling plaatst in de Webshop van DE TIJD VAN JE LEVEN
   B. Content: (digitale) informatie zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden en informatie in andere vorm, die zich op de Website en in het door DE TIJD VAN JE LEVEN toegezonden materiaal bevinden.
   C. SPEL: het via de Website ter verkoop aangeboden artikel
   D. Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan DE TIJD VAN JE LEVEN de door Afnemer bestelde spel(len) aan haar Afnemers levert.
   E. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, die tevens op de website zijn terug te vinden
   F. Webshop: de door Raakvak via haar geëxploiteerde Webshop in www.detijdvanjeleven.online .
   G. Website: de website www.detijdvanjeleven.online
  3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen Raakvak en iedere Afnemer die spel(len) via de Webshop afneemt. Afnemer wordt geacht door plaatsing van een bestelling via de Webshop, deze Voorwaarden te accepteren.
  4. Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
  5. Kennelijke verschrijvingen en vergissingen op de Website, in de door Raakvak/De Tijd van je Leven verzonden e-mails en nieuwsbrieven dan wel in ander door haar vervaardigd promotiemateriaal zijn niet bindend voor Raakvak. Raakvak is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving.
  6. Raakvak heeft het recht haar Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe Voorwaarden op de Website. De Afnemer dient om deze reden regelmatig de Voorwaarden te raadplegen.
  7. Raakvak is bevoegd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Afnemer.
 1. Aanbiedingen, bevestiging en totstandkoming Overeenkomst

2.1    Alle op de Website door Raakvak geplaatste aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de Website vermeld. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De in het winkelmandje geplaatste artikelen zijn niet gereserveerd en kunnen derhalve door andere Afnemers worden gekocht.

2.2     De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden spel.

2.3    Nadat Afnemer een bestelling heeft geplaatst in de Webshop, verzendt Raakvak een e-mail ter bevestiging van de bestelling met de gegevens van de bestelling. Na dit moment zal Raakvak de bestelling en de betaling ervan nog dienen goed te keuren. Op het moment van verzending van de bestelde artikel(en) zal Raakvak wederom een e-mail sturen. De Overeenkomst tussen Raakvak en Afnemer komt pas tot stand wanneer de bestelling daarvan via de Webshop door Raakvak is goedgekeurd en uiteindelijk verzonden.

 1. Goedkeuring bestelling en registratie

3.1    Raakvak heeft het recht om een door Afnemer geplaatste bestelling te weigeren, bijvoorbeeld omdat geen toestemming tot betaling van het aankoopbedrag wordt gegeven of wanneer een artikel niet (meer) op voorraad is.

3.2    Raakvak heeft tevens het recht om zonder opgave van redenen een bestelling te weigeren en derhalve niet goed te keuren.

3.3    Indien Raakvak conform het bepaalde in artikel 3.1 of 3.2 een bestelling weigert dan is Raakvak tegenover Afnemer dan wel een derde niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

3.4    Afnemer dient om aankopen via de Webshop te doen zich te registreren. Daarbij dient Afnemer haar naam, telefoonnummer, afleveradres, e-mailadres en andere vereiste gegevens in te vullen. Afnemer garandeert dat deze informatie geldig en correct is. Bovendien garandeert Afnemer hierbij dat hij/zij degene is waarnaar wordt verwezen in de verstrekte gegevens.

3.5    Alleen Afnemer die in het bezit is van een geldige bankrekening kunnen een bestelling via de Webshop plaatsen.

 1. Bepalingen met betrekking tot de aankoop van het spel

4.1    Afnemer dient rekening te houden met het feit dat de kleuren op de Website kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

4.2        Bij aankoop van artikelen via de Webshop, heeft Afnemer de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en derhalve het spel te retourneren gedurende een periode van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren). Afnemer dient binnen voornoemd bedenktermijn te melden via info@detijdvanjeleven.online gebruik te willen maken van het recht het artikel te retourneren.

4.3    Tijdens voornoemde bedenktermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het geleverde artikel. Afnemer zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het spel wenst te behouden. Indien Afnemer van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het spel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren, conform de door Raakvak per e-mail verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van Afnemer ongeacht de wijze van terugzending. Het door Afnemer betaalde bedrag zal Raakvak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retouren terugbetalen.

4.4    De te retourneren product(en) dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen afgeleverd te zijn bij Raakvak, nadat Afnemer per e-mail heeft aangegeven, binnen de bedenktermijn van 14 dagen, het artikel te willen retourneren.

 1. Leveringstermijnen, levering en verzendkosten

5.1     Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer aan Raakvak via de Webshop kenbaar heeft gemaakt in het registratieproces.

5.2    Indien de bestelling op voorraad is zal Raakvak de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na bestelling ter verzending of op het afhaaladres aanbieden tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

5.3     Afnemer is verplicht het geleverde artikel af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Raakvak gerechtigd artikelen op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.

5.4     De bestelling wordt verzonden via een door Raakvak aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding van verzendkosten.

5.6    De Afnemer dient na ontvangst van het artikel deze zo spoedig mogelijk doch binnen 24 uur te controleren op kwaliteit, juistheid etc. Eventuele gebreken dienen binnen voornoemde termijn te worden teruggekoppeld aan info@detijdvanjeleven.online. Indien de levering niet overeenstemt met de bestelling dan wel met hetgeen Afnemer daarvan mocht verwachten kan zij conform artikel 4 het artikel  binnen 14 dagen retourneren. Indien een klacht over, dan wel een gebrek aan het artikel zich nadien openbaart, dient de Afnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Raakvak.

 1. Prijs, betaling en incassokosten

6.1     De in de Webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en in principe exclusief verzendkosten (zie artikel 5.5).

6.2     Na plaatsing van een bestelling in de Webshop, bevestigt Raakvak deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten
inclusief eventuele verzendkosten middels een e-mail aan Afnemer.

6.3    Betaling van de verschuldigde kosten geschiedt via directe betaling na de bestelling via Ideal.

6.4    Verzending van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

 1. Aansprakelijkheid

7.1           Raakvak is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een

toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Raakvak. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

7.2            Raakvak is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.3    Raakvak aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken met artikelen door de logistieke dienstverlener.

7.4    Raakvak is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Raakvak draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

 1. Overmacht

8.1           Raakvak is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

8.2     Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Raakvak gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. Raakvak heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Raakvak haar verbintenis had moeten nakomen.

8.3     Raakvak kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 1. Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en modelrecht, op DE TIJD VAN JE LEVEN, de door Raakvak geschreven en ontworpen Website www.detijdvanjeleven.online, de Content (beeld en tekst op de Website) en al het door Raakvak aan Afnemer geleverd materiaal, inclusief foldermateriaal, brochures e.d., berusten uitsluitend bij Raakvak, tenzij anders is aangegeven.

 1. Privacy & Cookiebeleid, Nieuwsbrief

10.1    Raakvak zal de Website en de producten die zij via de Website aanbiedt, aanbieden en de gegevens van Afnemers verwerken in overeenstemming met het Privacy& Cookie Statement. Het Privacy en Cookiestatement is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden. Afnemer verklaart kennis te hebben genomen van dit Privacy en Cookie Statement en daarmee akkoord te gaan.

10.2    Raakvak maakt op de website www.detijdvanjeleven.online gebruik van cookies. Meer informatie daarover is te vinden in de Cookie Verklaring van die website.

10.3    De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst (bijvoorbeeld aan het postbedrijf dat de artikelen aflevert).

10.4    Afnemer ontvangt de nieuwsbrief en eventuele andere mailings van De Tijd van je Leven. Afmelding van ontvangst hiervan kan te allen tijde middels de daartoe opgenomen link onderaan deze nieuwsbrief/mailings.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1    Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met Raakvak is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2     Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.